REGULAMIN

 

§​ ​1.​ ​POSTANOWIENIA​ ​OGÓLNE

1. Strona internetowa www.bookinglock.com prowadzona jest przez firmę Fanti.pl Tomasz Łucka, ul. Ogrodowa 12/22A m. 25, 97-200 Tomaszów Maz., NIP: 773-203-79-11, REGON: 590730247.

2. Definicje:

 • Usługodawca – Fanti.pl Tomasz Łucka, ul. Ogrodowa 12/22A m. 25, 97-200 Tomaszów Maz., NIP: 773-203-79-11, REGON: 590730247,
 • Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 • Formularz rejestracji – dostępny na stronie internetowej formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 • Konto – zbiór zasobów w systemie Booking Lock, w którym gromadzone są dane Klienta,
 • System Booking Lock – system teleinformatyczny Usługodawcy polegający na generowaniu Kodów dostępu do Zamka, zarządzaniu i monitorowaniu wejść,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usług,
 • Umowa o świadczenie usług – umowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana przez Klienta z Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej, według prawa polskiego,
 • Zamek – dostępna na stronie internetowej rzecz ruchoma stanowiąca elektroniczny zamek drzwiowy, dedykowany wyłącznie pod Usługę Booking Lock, będąca tym samym przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 • Usługa Booking Lock – dostęp do Systemu Booking Lock,
 • Dowód zakupu – paragon, faktura imienna, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu korzystania z Systemu Booking Lock.

4. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Korzystanie z usług Usługodawcy jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

5. W stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania zapisy uznane powszechnie za niedozwolone, godzące w prawa konsumentów oraz sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji, w miejsce takich zapisów regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta w przypadku kiedy:

 • Klient poda nieprawdziwe lub niepełne informacje przy rejestracji,
 • nastąpi brak ciągłości świadczenia usług niezawinionych przez Usługodawcę,
 • Klient nie dotrzyma warunków niniejszego regulaminu,
 • wystąpią ekstremalne zjawiska naturalne powodujące znaczne szkody (np. powódź, huragan itp.),
 • wystąpią działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci),
 • Zamek został zamontowany niezgodnie z instrukcją montażu i obsługi,
 • drzwi, w których został zamontowany Zamek są uszkodzone, a ich wada uniemożliwia lub znacząco utrudnia świadczenie Usługi,
 • Klient na własną rękę dokonywał napraw lub dopuścił się jakichkolwiek ingerencji w mechanizm działania Zamka,
 • Klient korzysta z Zamka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 

§​ ​2.​ ​ZAWARCIE​ ​UMOWY

1. Klienci mają możliwość korzystania z Usługi Booking Lock dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto.

2. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie http://app.bookinglock.com/. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.

3. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie poprzez założone wcześniej Konto. Klient zobowiązany jest uiścić określoną cenę za Usługę Booking Lock na rzecz Usługodawcy. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą mieć różną formę (zakup jednorazowy, abonament, świadczenie usług w okresie próbnym).

4. Ceny podane na stronie internetowej są cenami netto w związku z czym należy do nich doliczyć podatek VAT lub inne właściwe daniny publiczne.

5. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty pokrywane są przez Klienta, na podstawie uzyskanych przez niego informacji podczas składania Zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin. Zamówiony Zamek dostarczany jest na adres Klienta podany podczas składania zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy ponosi Klient.

7. Czas oczekiwania na dostarczenie przesyłki wynosi zazwyczaj od 5 do 7 dni roboczych, lecz w przypadku większych zamówień może ulec zmianie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

8. Nieodebranie paczki z jakiegokolwiek powodu powoduje, iż Klient zostaje obciążony kosztami zwrotu. Kolejna wysyłka jest możliwa po opłaceniu z góry powtórnej wysyłki.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenach na świadczone przez siebie usługi
i sprzedawane towary.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ulepszania świadczonych przez siebie usług i sprzedawanych towarów, w szczególności poprzez ich modyfikację (np. sposób generowania kodów, tworzenie aplikacji mobilnych, zmiany
w funkcjonalności strony internetowej, itp.).

11. W przypadku wszelkich umów zawieranych z Usługodawcą na czas określony, traktuje się je za rozwiązane po upływie czasu, na jakie zostały zawarte, jeżeli Klient ich nie przedłuży.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta, jeżeli nie realizuje On terminowo płatności wynikających z umowy i pomimo wcześniejszych wezwań nie uregulował zadłużenia.

13. Wygaśnięcie Umowy nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zwrotu zamka. Odstąpienie od Umowy wiąże się z blokadą Systemu Booking Lock.

 

§ 3. ZASADY ​ŚWIADCZENIA​ ​USŁUGI​ BOOKING LOCK

1. Niniejszy paragraf reguluje ogólne zasady świadczenia Usługi Booking Lock. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bookinglock.com.

2. Możliwość generowania Kodów dostępu dotyczy wyłącznie Zamka elektronicznego Booking Lock stanowiącego asortyment strony internetowej Usługodawcy dostępnej pod adresem www.bookinglock.com.

3. Aktywacja jest warunkiem koniecznym do prawidłowego działania Zamka, a tym samym korzystania z Usługi Booking Lock.

4. Przez cały okres trwania Umowy o świadczenie usług, Klient ma możliwość wygenerowania dowolną ilość razy zgodnie ze specyfikacją Zamka. Kody dostępu są aktywne wyłącznie w wybranym przez Użytkownika przedziale czasowym.

5. W celu prawidłowego wygenerowania Kodu dostępu Klient musi zalogować się na swoje Konto na stronie internetowej, a następnie kliknąć przycisk „Nowy klucz”, który jest powiązany z wybranym przez siebie Zamkiem.  Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, indywidualny Kod dostępu jest wyświetlany w panelu Klienta.

6. Uprawnionym do korzystania z Zamka oraz wpisywania Kodu dostępu na wyświetlaczu Zamka jest wyłącznie Klient oraz osoba przez niego upoważniona.

7. W przypadku trzykrotnego wpisania niewłaściwego Kodu dostępu, możliwość otwarcia drzwi przy pomocy Zamka zostaje zablokowana. Zamek odblokowuje się po ustalonym przez Klienta czasie.

8. Dokonując zakupu Zamka, Usługodawca dostarcza Klientowi również fizyczny klucz awaryjny, który może być używany do otwarcia drzwi.

 

§​ ​4. ZWROTY

1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego Zamka w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, bez podania przyczyny. Towar musi być w oryginalnym opakowaniu i może nosić ślady użytkowania.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do zwrotu bez podania przyczyny wygasa.

3. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o zwrocie drogą e-mailową lub telefoniczną.

4. Klient musi wypełnić Formularz zwrotu i wysłać go wraz z zamkiem na adres: Fanti.pl, ul. Ogrodowa 12/22A m. 25, 97-200 Tomaszów Maz. Do zwracanego zamka należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.

5. Klient zobowiązany jest do odesłania Zamka na własny koszt. Koszty wysyłki nie są zwracane.

6. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Zamka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Zamka.

 

§​ 5.​ REKLAMACJE

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostarczonego Zamka, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku wadliwego Zamka, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę drogą e-mailową lub telefoniczną. Reklamację można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bookinglock.com lub pod numerem telefonu 44 724 49 91.

3. W związku z dokonaniem reklamacji, Klient musi wypełnić Formularz reklamacyjny i wysłać go wraz z zamkiem na adres: Fanti.pl, ul. Ogrodowa 12/22A m. 25, 97-200 Tomaszów Maz. Do reklamowanego Zamka należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Zamka na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki nie są zwracane.

5. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§​ 6.​ GWARANCJA

1. Zamki oferowane na stronie internetowej objęte są gwarancją, której udziela Usługodawca, obowiązującą na terenie Polski.

2. Gwarancja jest wystawiana na podstawie dowodu zakupu na 12 miesięcy.

3. Każda ewentualna stwierdzona nieprawidłowość w działaniu Zamka będzie skutkowała wymianą starego zamka na nowy.

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika z tytułu odpowiedzialności Usługodawcy za wady fizyczne i prawne Zamka w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 

§ 7.​ ​POSTANOWIENIA​ ​KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad usprawnieniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Niniejsze nie ma zastosowania do konsumentów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
i inne właściwe.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.