REGULAMIN
Wersja 1.1 obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

1.? DEFINICJE

 1. Usługodawca – dane kontaktowe:
  Fanti.pl Tomasz Łucka,
  ul. Sterlinga 10A, 97-200 Tomaszów Maz.,
  NIP: 773-203-79-11, REGON: 590730247,
  Tel. +48 44 724 49 91 + 48 510 510 610
  Adres e-mail: info@bookinglock.com
  Prowadzący stronę https://bookinglock.com
 2. Klient ?  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 
 3. Formularz rejestracji ? dostępny na stronie https://app.bookinglock.com/register formularz, umożliwiający utworzenie Konta. 
 4. Formularz zwrotu – dostępny na stronie https://bookinglock.com/pl/gwarancja-i-serwis formularz, wymagany przy zwrocie towaru.
 5. Formularz reklamacyjny – dostępny na stronie https://bookinglock.com/pl/gwarancja-i-serwis formularz, umożliwiający opisanie usterki przy reklamacji
 6. Konto ? zbiór zasobów w systemie Booking Lock, w którym gromadzone są dane Klienta, pozwalający zarządzać dostępem do lokalu.
 7. System Booking Lock ? system teleinformatyczny Usługodawcy polegający na generowaniu Kodów dostępu do Zamka, zarządzaniu i monitorowaniu wejść,
 8. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usług. 
 9. Umowa o świadczenie usług ? umowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana przez Klienta z Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej, według prawa polskiego.
 10. Zamek ? rzecz ruchoma stanowiąca elektroniczny zamek drzwiowy, dedykowany wyłącznie pod Usługę Booking Lock, będąca tym samym przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Klientem
  a Usługodawcą.
 11. Kod dostępu – ciąg znaków składający się z 4 cyfr używany do otwierania Zamka,
 12. Usługa Booking Lock ? dostęp do Systemu Booking Lock. 
 13. Dowód zakupu ? paragon, faktura imienna, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup.

2. ?POSTANOWIENIA? ?OGÓLNE

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu korzystania z Systemu Booking Lock. 
 2. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne ? jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Korzystanie z usług Usługodawcy jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.
 3. W stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania zapisy uznane powszechnie za niedozwolone, godzące w prawa konsumentów oraz sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji, w miejsce takich zapisów regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta w przypadku kiedy:
  – Klient poda nieprawdziwe lub niepełne informacje przy rejestracji, nastąpi brak ciągłości świadczenia usług niezawinionych przez Usługodawcę,
  – Klient nie dotrzyma warunków niniejszego regulaminu, wystąpią ekstremalne zjawiska naturalne powodujące znaczne szkody (np. powódź, huragan itp.), wystąpią działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci),
  – Zamek został zamontowany niezgodnie z instrukcją montażu i obsługi, drzwi, w których został zamontowany Zamek są uszkodzone, a ich wada uniemożliwia lub znacząco utrudnia świadczenie Usługi,
  – Klient bez ustalenia z usługodawcą na własną rękę dokonywał napraw lub dopuścił się jakichkolwiek ingerencji w mechanizm działania Zamka,
  – Klient korzysta z Zamka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta:
  – z  tytułu utraconych korzyści,
  – za szkody wyrządzone wskutek nieuczciwości personelu, pracowników lub innych osób, którym Klient powierzył opiekę nad nieruchomością,
  – za włamania i kradzieże dokonane w lokalu 

3.? ?ZAWARCIE? ?UMOWY

 1. Klienci mają możliwość korzystania z Usługi Booking Lock dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto. 
 2. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracyjny. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. 
 3. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty pokrywane są przez Klienta, na podstawie uzyskanych przez niego informacji podczas składania Zamówienia. 
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty. Zamówiony Zamek dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany podczas składania zamówienia. Koszty dostawy ponosi Usługodawca. 
 5. Czas oczekiwania na dostarczenie przesyłki wynosi zazwyczaj od 5 do 7 dni roboczych, lecz
  w przypadku większych zamówień może ulec zmianie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 6. Nieodebranie paczki z jakiegokolwiek powodu powoduje, iż Klient zostaje obciążony kosztami zwrotu. Kolejna wysyłka jest możliwa po opłaceniu z góry powtórnej wysyłki. 
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenach na świadczone przez siebie usługi i sprzedawane towary. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ulepszania świadczonych przez siebie usług i sprzedawanych towarów, w szczególności poprzez ich modyfikację (np. sposób generowania kodów, tworzenie aplikacji mobilnych, zmiany w funkcjonalności strony internetowej, itp.). 
 9. W przypadku wszelkich umów zawieranych z Usługodawcą na czas określony, Umowa zmienia status na czas nieokreślony po upływie wskazanego w niej terminu obowiązywania.  
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta, jeżeli nie realizuje on terminowo płatności wynikających z umowy i pomimo wcześniejszych wezwań nie uregulował zadłużenia.
 11. W przypadku zakupu zamka wygaśnięcie Umowy nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zwrotu zamka. Odstąpienie od Umowy wiąże się z blokadą Systemu Booking Lock.
 12. W przypadku wynajmu zamka wygaśnięcie Umowy powoduje po stronie Klienta obowiązek zwrotu zamka  w terminie 14 dni od dnia jego blokady w systemie Booking Lock.

?4. ZWROT

 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego Zamka w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, bez podania przyczyny. Towar musi być w oryginalnym opakowaniu i może nosić ślady użytkowania. 
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do zwrotu bez podania przyczyny wygasa. 
 3. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o zwrocie drogą e-mailową lub telefoniczną. 
 4. Klient musi wypełnić Formularz zwrotu zamieszczony pod adresem: https://bookinglock.com/wp-content/uploads/2018/11/Formularz-zwrotu.pdf wysłać go wraz z zamkiem na adres usługodawcy.
 5. Koszty wysyłki nie są zwracane.
 6. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Zamka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Zamka.

5.? REKLAMACJE

 1. Klient, który zakupił lub wynajął Zamek zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostarczonego Zamka, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwego Zamka, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę drogą e-mailową lub telefoniczną.
 3. W związku z dokonaniem reklamacji, Klient musi wypełnić Formularz reklamacyjny i wysłać go wraz z zamkiem na adres  usługodawcy. 
 4. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Zamka na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki nie są zwracane. 
 5. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 
 6. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.? GWARANCJA

 1. Zamki oferowane na stronie internetowej objęte są gwarancją, której udziela Usługodawca, obowiązującą na terenie Polski. 
 2. Gwarancja w przypadku zakupu zamka jest wystawiana na podstawie dowodu zakupu na okres 24 miesięcy. Natomiast w przypadku wynajmu zamka gwarancja obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
 3. Każda ewentualna stwierdzona nieprawidłowość w działaniu Zamka będzie skutkowała wymianą uszkodzonego elementu na nowy. 
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika z tytułu odpowiedzialności Usługodawcy za wady fizyczne i prawne Zamka w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  – uszkodzeń i wad powstałych wskutek nieprawidłowego montażu,
  – wadliwego działania zamka na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Usługodawcy (np. powódź, pożar, włamanie, dewastacja),
  – uszkodzeń mechanicznych,
  – wad wynikających z nieprawidłowej eksploatacji produktu,
  – wad wynikających z działania osób trzecich w szczególności instalatorów wykorzystujących produkt objęty gwarancją,
  – wad wynikających z oddziaływania czynników chemicznych, termicznych, mechanicznych, świetlnych i innych, których oddziaływanie na produkty jest sprzeczne z instrukcją obsługi, wiedzą techniczną.

7.? ?POSTANOWIENIA? ?KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad usprawnieniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Niniejsze nie ma zastosowania do konsumentów. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i inne właściwe.